Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

proekti v chast ozelenqvane

Преди да изградим на терен Вашето мечтано зелено пространство, нашата основна задача е да го проектираме и  първо да му вдъхнем дигитален живот!

Изготвяне на проектна документация е неделима част от работния процес на всеки един ландшафтен архитект. Проект се изготвя, както за малко дворно пространство, така и за големи паркови пространства. Проект е необходим за зелените площи в силно урбанизираната ни жилищна среда. Проектна документация е неделима част и при входиране на инвестиционен проект за строителство –  съгласно законовите норми.

Проектите в част Паркоустройство и Благоустройство (Озеленяване) могат да бъдат изготвени в различни фази. Законовата рамка определяща обема и съдържанието на проектната документация е дадена от Българското законодателство посредством НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

 Проектната документация се изготвя задължително от проектант с Пълна проектантска правоспособност (ППП).  Може да е и от екип проектанти, воден от поне един проектант с ППП! Неговият печат и подпис задължително трябва да присъстват на проектната документация, при входиране на инвестиционен проект в община!

Фаза “Идеен проект”

В тази фаза определяме “петната ” зелени площи , главните и второстепенни алейни оси, видовете настилки, малки архитектурни форми и пластики. Тук е времето да определим и функционалното използване на всяка част от пространството, като съчетаем практичността с красотата. Работният процес е обвързан с непрекъсната комуникация. Създават се срещи със специалисти от други специалности – “Архитектура”, “Геодезия”, “Конструкции”, “ВиК”, “Електро” и всички други, сформиращи екип от специалисти, участващи в инвестиционния проект. Разполагането на дървесно-храстовата растителност се съобразява със законовите разпоредби, както на държавно, така и на местно ниво и не на последно място, с желанието на нашите клиенти, за постигане на определена визия! Изготвените чертежи са придружени и от обяснителна записка, в която проектанта описва, кратко и ясно обща изходна информация за обекта, идеята си, постигнатите параметри след изготвяне на проекта по основни точки – процент озеленяване; процент висока дървесна растителност.

Фаза “Технически проект”

Той се изработва след съгласуван и одобрен Идеен проект. Когато не е предвидено предварително разработване на проекта в идейна фаза, всички компоненти на Идейния проект задължително присъстват и в изготвянето на Техническия проект! В тази фаза се изготвя Дендрологичен проект, който показва видовото разнообразие от дървета, храсти, многогодишна и едногодишна цветна растителност, декоративна тревна растителност, състав на тревните смески за затревяване. На този етап от проектирането се изготвя и проект за алейна мрежа с подробно котиране и определяне на настилките. В проектната документация задължително присъства, както обяснителна записка, така и количествена сметка. В количествената сметка се отразява вида и минималния размер на посадния растителен материал, а също така и количеството и вида на всички СМР, за изпълняване на проекта в част “Паркоустройство и Благоустройство”.

Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част  “Паркоустройство и Благоустройство”на техническия проект се изработват:

 • проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;
 • проект за електроснабдяване и външно художествено осветление;
 • стойностна сметка;
 • фрагменти от решението в по-едър мащаб.

В случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, в процеса на строителството се изработват необходимите работни чертежи и детайли, достатъчни за изпълнение на видовете залесителни работи и други видове СМР.

Фаза “Работен проект”

Работния проект прецизира предходните проекти, ако има изготвени такива или във фаза работен проект еднофазно се изготвя цялата необходима проектна документация от изготвяне на идеен и дендрологичен проект до разработване на специфични детайли, необходими за изпълнението на проекта.

Чертежите на част Паркоустройство и благоустройство на работния проект включват:

 • проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;
 • проект за настилките с детайли за декоративните настилки;
 • дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
 • посадъчен проект;
 • архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост – конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;
 • проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;
 • проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите);

 Към текстовата част се включва обяснителна записка, дендрологична ведомост, спецификации на използваните материали, подробна количествена сметка, при необходимост се разписва възможностите за етапност на реализацията на проекта.

Ако заданието за проектиране (договора за проектиране) то изисква, освен количествана сметка се изготвя и количаствино- стойностна сметка  за видовете залесителни работи и други видове СМР.

 

 Проектирането е много динамичен процес, при който всички специалисти от различните специалности са в неделима цялост. Комуникацията и сътрудничеството, както и корекции по  проектните части продължават почти до финализирането на проекта!