Zi Design
Магазин
0

Нямате артикули в количката.

Ландшафтно проектиране

Основната ни цел при изготвянето на един проект, независимо неговият размер, е постигане на баланс между желанията на инвеститора, нашите виждания и нормативната уредба . Специфичното в изготвянето на проектите за озеленяване и това което ги прави уникални, е използването на живата материя. Голямото видово и родово разнообразие в света на растителното царство, както и постоянната динамика на растежа и сезона, позволява на нас ландшафтните архитекти да създаваме красиви и неповторими кътчета.

Защо да изберете нас?

При създаването на проекта винаги  държим да поддържаме контакт с клиента, за да сме сигурни, че резултатите ще му се харесат. Стремим се, това което проектираме да  отговаря и на финансовата рамка, която ни е поставена, за да може проекта да бъде реализиран. В течение на времето и работата ни с различни клиенти разбрахме, че не всеки  има развито въображение относно проектите за озеленяване. 

Затова развихме система посредством  различни графични средства и похвати, за да  представи максимално достъпно, това което ще се случи. Основно наше желание  е и посещението на обекта, тъй като много често нещата в реалността, са различни от тези които се подават като предварителна информация.

  • Контакт с клиента
  • Подходяща растителност
  • Реалистичен проект
  • Достъпна визуализация
  • Добра цена
  • Посещение на обекта

Къде са приложими проектите ни за озеленяване

Частни дворове

Паркови пространства

Обществени пространства

Жилищни комплекси

Хотелски комплекси

Градински детайли

Архитектурни детайли

нестандартно решение

Нестандартни решения

Проект по част
„Паркоустройство и благоустройство“

Проектът по част „Паркоустройство и благоустройство” се разработва основно в три фази идеен, технически и работен проекти, като се съгласуват с останалите части на инвестиционния проект. Проектната ни документация се изготвя, подписва и подпечатва от проектанти с Пълна проектантска правоспособност.  Проектът за озеленяване е неизменна част от всяка една проектна документация за нови строителни обекти. 

За други цели и според изискванията на възложителя, разработваме и проекти само в идейна, техническа или работна фаза, както и детайли намиращи приложение в градинското изкуство.

1. Предпроектни проучвания: 

Тази част включва  оглед на обекта; изясняване изискванията на инвеститора /възложителя;  заснемане на съществуващата растителност, проучване на местоположението, преобладаващи ветрове, ослънчаване, почвен субстрат; геодезическо заснемане на терена; получаване на  задание.

2. Фитосанитарна експертиза: 

Тя се изготвя при наличието на съществуваща дълготрайна растителност. Правим подробно обследване на дървесната растителност, а храстовата растителност разглеждаме като масиви. Вземат се под внимание, височината на растенията, диаметъра на короната и стъблото, общото състояние на растението, както и дали то попада в границите на бъдещото строително петно.  При нужда се входираме нужната документация в съответната община.

3. Идеен проект:

В тази фаза се решават: функционалното зониране и площоразпределението; площната композиция, алеите и алейните настилки; пространствената композиция и растителното оформяне; малките архитектурни форми. Графичната част съдържа ситуационен план, разрези, опорно сравнителен проект. Текстовата част представлява: Обяснителна записка, която съдържа обосновка за функционалното и композиционното решение, обяснение за избраните материали за реализация на проекта, както и възможностите за етапност на реализацията.

4. Технически проект:

Тази част на проекта най-общо включва : проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките; дендрологичен проект с подробно описани всички растителни видове и техните количества, изцяло съобразен с местоположението и климатичните условия; проект за поливна система (по желание); проект за електроснабдяване и външно  осветление. Текстовата част съдържа количествена сметка на видовете работи и може да съдържа стойностна сметка по уедрени показатели.

5. Работен проект:

Той съдържа трасировъчен чертеж; детайли на настилки; посадъчен проект; архитектурни работни проекти и детайли на архитектурни елементи; при необходимост – конструктивни проекти за елементите, които представляват строителни съоръжения; проект за вертикално планиране; количествена и стойностна сметка .

По желания на възложителя допълнително разработваме триизмерна визуализация или клип на разработката. За придобиване на по-ясна представа за подбраната растителност, прилагаме и снимков материал на отделните растения. Разработваме и проект за автоматизирана поливна система, която е от изключителна важност при създаването на зелените пространства.